Pripajanje privrednog društva Delta Land d.o.o.

U skladu sa Zakonskim odredbama započet je postupak statusne promene pripajanja privrednog društva DELTA LAND d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6, društvu DELTA REAL ESTATE d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 6, prenošenjem na DELTA REAL ESTATE, kao Društvo sticaoca, celokupne imovine i obaveza, čime u skladu sa zakonskim odrebama, Društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

Cilj statusne promene pripajanja je reorganizacija poslovanja ovih pravnih lica, kao i racionalizacija i smanjenje troškova poslovanja.

Nacrt Ugovora o pripajanju možete pronaći na sajtu APR-a, pod Objavljenim dokumentima, tačka 17, na sledećem linku – http://skr.rs/pqc.